07 juni 2018

IHP 3.0: van plan naar proces

In het najaar van 2016 hebben de VNG, de PO en VO-raad middels de commissie Nijpels aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een agenda aangeboden om de juridische en financiële belemmeringen in de onderwijshuisvesting te adresseren. Er zijn verschillende aanleidingen te benoemen die tot deze samenwerking en het opstellen van deze agenda hebben geleid: het rapport van de Algemene Rekenkamer: “De praktijk gecheckt”, de decentralisatie van de onderhoudsmiddelen voor het Primair Onderwijs in 2015, de evaluatie van de MI vergoeding, de onduidelijke status van renovatie versus nieuwbouw en het ontbreken van een juridische status van een Integraal Huisvestingsplan (IHP).

De Mevrouwen hebben in samenwerking met nul25 in opdracht van GDS onderzocht of  het ontwikkelen van een model/format voor het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP) waar Duurzaamheid en Gezonde School een integraal onderdeel van uit maken, veel belemmeringen voor het realiseren van duurzame schoolgebouwen weggenomen kunnen worden. In gesprekken met gemeenten, schoolbesturen en collega adviesbureau’s bleek niet een format maar een advies dat voorwaarden formuleert voor zowel product als ook het proces meer waarde heeft.

Bekijk het rapport hier