13 september 2017

Nu online:  Leeswijzer (duurzame) kwaliteitseisen scholenbouw

Deze leeswijzer vergelijkt en combineert drie veel gebruikte hulpmiddelen; Het Programma van Eisen Frisse Scholen, GPR-Gebouw en het Kwaliteitskader Huisvesting. In de leeswijzer leest u hoe, in welke situatie en met welk doel deze  hulpmiddelen bij de verduurzaming van bestaande schoolgebouwen inzetbaar zijn. De leeswijzer geeft antwoord op de meest gestelde vragen, geeft tips bij gebruik en maakt de instrumenten onderling vergelijkbaar.

Afstemming duurzaamheidsonderwerpen 
playground-902226_1920.jpgOm de duurzaamheidsonderwerpen uit de drie meest gebruikte hulpmiddelen op elkaar af te stemmen heeft W/E adviseurs in opdracht van de Green Deal Scholen deze onderling met elkaar vergeleken. De uitkomsten zijn verwerkt in een online leeswijzer en de meest recente bijlagen van het Kwaliteitskader Huisvesting. Daarmee ontstaat voor gemeenten en schoolbesturen meer verbinding en consistentie tussen de hulpmiddelen en de wijze waarop deze kunnen worden ingezet bij projecten. Ook wordt in één oogopslag duidelijk hoe de kwaliteitseisen van de verschillende hulpmiddelen zich tot elkaar verhouden. De analyse laat zien dat wanneer voor nieuwbouw alle basiskwaliteits-eisen uit het Kwaliteitskader worden gevolgd dit resulteert in een gemiddelde GPR score van 8 en gemiddeld klasse B voor het PvE Frisse Scholen. Voor de bestaande bouw is niet één generieke analyse te maken, omdat de uitgangssituatie bij bestaande schoolgebouwen enorm kan verschillen. Een monumentaal schoolgebouw uit de jaren twintig, kent daarbij een ander materiaal en energieverbruik dan een schoolgebouw uit de jaren tachtig.

Inzetbaarheid in planproces
De drie hulpmiddelen hebben gemeenschappelijk dat zij in de verschillende fasen van het bouw- en ontwerpproces te gebruiken zijn. Dit in de initiatieffase waarin de ambities worden geformuleerd (oa. via het IHP en project specifieke programma’s van eisen), de contractfase waarin de prestatie-eisen worden gespecificeerd (contractstukken) of in de gebruiksfase op het moment dat de kwaliteit van een bestaand gebouw moet worden beoordeeld (nulmeting). Daarnaast kunnen de hulpmiddelen ook worden ingezet om het resultaat bij oplevering te toetsen. Het PvE Frisse Scholen en GPR gebouw werken beide met een waarderingssysteem, waarbij het bij GPR mogelijk is een gebouw onafhankelijk te laten certificeren. Het Kwaliteitskader huisvesting maakt een koppeling met de daarvoor benodigde investeringsmiddelen en liet daarvoor door de stichting BDB een financiële paragraaf opstellen. Door de kosten van een gewenst kwaliteitsniveau al vroeg in het keuzeproces te betrekken, wordt een integrale afstemming van ambities en budget op lokaal niveau mogelijk.

Over de leeswijzer is ook dit artikel verschenen.   

Bekijk de leeswijzer!