Klik op het infographic voor meer informatie!

HomeHoe gaan we dat betalen?AandachtspuntenVaardighedenInzichtKennisHelpdeskEigen MiddelenSubsidiesFondsenEtcKredietverschaffers

#1 Financiering regelen: overzicht

Het organiseren van financiering vormt een belangrijk knelpunt bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen in scholen: scholen en gemeenten laten ons weten dat financiële ruimte en kennis over de beschikbare oplossingen vaak ontbreken. Om meer inzicht te geven vindt u hieronder een overzicht met financieringsoplossingen.

1. Wat verstaan we onder "Financieren"?
2. Overzicht van financieringsoplossingen
3. Aan de slag!

Daarnaast vindt u meer informatie bij #2 Welke financieringsoplossing past bij mijn opgave? en #3 Aandachtspunten financiering. Heeft u hierna nog vragen? Neem dan contact op met de Green Deal Helpdesk

1. Wat verstaan we onder “Financieren”?

Onder financieren verstaan we "het aantrekken van vreemd vermogen of het inzetten van eigen vermogen om de aanschaf van een of meer kapitaalgoederen mogelijk te maken”. Er zijn talloze oplossingen beschikbaar, maar over het algemeen passen ze binnen de volgende drie categorieën:

a. Subsidies en projectvergoedingen 
b. Aantrekken van externe financiering met terugbetalingsverplichting
c. Financieren uit eigen vermogen

Nadere toelichting op het begrip financieren vindt u in de brochure 'Financieren' van Ruimte-OK

"Een mogelijkheid om uw budget te vergroten – ongeacht de gekozen financieringsvorm – is de levensduurbenadering, ook wel total cost of ownership genoemd. Bij deze benadering ligt de initiële investering vaak hoger, maar bespaart u op de kosten in de gebruiks- en beheersfase."

2. Overzicht van financieringsoplossingen 

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal beschikbare financieringsoplossingen. Hiermee infomeren wij u over belangrijke kenmerken, tips en waar u terecht kunt indien u meer informatie zoekt. Sommige van deze oplossingen zijn specifiek in te zetten voor verduurzamingsmaatregelen. Deze zijn in het overzicht gemarkeerd met een sterretje (*). We informeren u daarnaast over oplossingen die niet specifiek, maar óók geschikt zijn om verduurzaming te financieren. Op deze manier kunt u zelf bekijken welke oplossing het beste bij uw situatie past.

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Er worden momenteel ook nieuwe oplossingen specifiek voor verduurzaming in het onderwijs ontwikkeld. Dit overzicht wordt gedurende de looptijd van de Green Deal Scholen daarom regelmatig bijgewerkt. Mist u een financieringsoplossing? Laat dit dan weten via info@greendealscholen.nl.

a. Subsidies en projectvergoedingen

Oplossing Kenmerken Tip
1. Regionale/lokale stimuleringsmaatregelen* 
(meer info)
Vanuit gemeenten en provincies worden met regelmaat stimuleringsmaatregelen (waaronder subsidies, fondsen en duurzaamheidsleningen) genomen. Een goed overzicht vindt u op Publieke Energiefondsen, maar doe ook navraag bij uw gemeente of provincie.
Lees meer over de Lokale Green Deals van Gemeente Tilburg en Gemeente Leiden.
2. ISDE* en SDE+* 
(meer info)
Landelijke subsidieregelingen ten behoeve van investeringen in duurzame energie.

De subsidies kunt u aanvragen via RVO.nl.
Ga voor info over ISDE naar www.rvo.nl/isde.
Ga voor info over SDE+ naar www.rvo.nl/sde.
Bekijk hier een aantal tips voor een succesvolle SDE+ aanvraag.

3. Energie Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA)* Deze kunnen van toepassing zijn en tot lagere kosten leiden. Indirect kunt u daarmee uw project mogelijk maken.

Ga voor info over EIA naar www.rvo.nl/eia.
Ga voor info over MIA naar www.rvo.nl/mia.

* Deze financieringsoplossing is specifiek beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen.

b. Externe financiering met terugbetalingsverplichting

Oplossing Kenmerken Tip
4. Duurzame Scholenfonds voor Monumenten*
(meer info)
Specifiek voor (rijks)monumenten.
Lage rente, aflossing in 20 jaar op annuïteit.
Ga voor meer info naar de website van het Restauratiefonds
5. Groenfondsen* 
(meer info)
Er zijn diverse groenfondsen, meestal gekoppeld aan een bancaire instelling. Raadpleeg de banken voor meer informatie. 
6. Reguliere bancaire financiering 
(meer info)
Algemene financieringen, niet specifiek op onderwijs gericht.
​Ook voor kleinere investeringen.
Zekerheden zoals een gemeentegarantie hebben een drukkend effect op de rente.
7. Financiering door Bank Nederlandse Gemeenten
(meer info)
De BNG verstrekt kredieten tegen lage tarieven onder garantie van Nederlandse overheden.  Zekerheden zoals een gemeentegarantie hebben een drukkend effect op de rente.
8. Schatkistbankieren
(meer info)
Schatkistbankieren is bedoeld voor instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor gelden van het Rijk ontvangen. Dit houdt in dat zij de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën.  Garantie is een eis. Betrek tijdig de gemeente bij uw plan.
9. Crowdfunding 
(meer info)
Crowdfunding kent meerdere vormen en wordt soms ook gebruikt om donaties te verkijgen. Er geldt dan geen terugbetalingsverplichting. Bestaande initiatieven zijn o.a. www.schoolhelden.nl en www.oneplanetcrowd.com/nl. Betrek ouders en omgeving. Zeker als het middels een donatie wordt opgezet.
Kan ook voor kleinere investeringen zoals aanschaf LED verlichting.
10. Rabo Impactlening Zorg en Onderwijs (meer info) Scholen die in het bezit zijn van het keurmerk excellente of gezonde school kunnen voor investeringen met duurzame en maatschappelijke impact gebruik maken van de impactlening. De rentekorting kan oplopen tot 0,80%.

* Deze financieringsoplossing is specifiek beschikbaar voor verduurzamingsmaatregelen.

c. Financieren uit eigen vermogen

Oplossing Kenmerken Tip
10. MI-vergoeding 
(meer info)
In de programma’s van eisen voor PO en (V)SO zijn voor de materiële instandhouding (MI) bekostigingsbedragen vastgesteld. Deze worden jaarlijks geïndexeerd. De MI-vergoeding is begrensd door het investeringsverbod (art. 148 WPO). Stem af met het ministerie van OCW wanneer u eigen middelen wilt inbrengen bij verduurzamingsmaatregelen: er is wat ruimte wanneer het gaat om maatregelen die zichzelf binnen 5-7 jaar terugverdienen. Bij doordecentralisatie geldt het verbod niet.  
11. Eigen vermogen schoolbestuur 
(meer info)
In principe begrensd door het investeringsverbod (art. 148 WPO). Zorg altijd dat u reserves aanhoudt voor situaties waar externe financiering niet realiseerbaar is.

 

3. Aan de slag! 

Het is belangrijk om de verschillende financieringsmogelijkheden mét de bijbehorende voordelen en risico’s af te wegen, zodat u de oplossing kiest die het beste past bij uw vraag. Daarnaast is het belangrijk te bepalen of u een financieringsoplossing wilt toepassen op het moment dat u uw investeringsvraag hebt gedefinieerd of dat u het onderdeel laat uitmaken van het totale proces en kiest voor een geïntegreerde aanpak. Meer informatie? Neem dan de volgende stap! 

Heeft u nog vragen, deelt u graag uw praktijkervaring met ons of wilt u een financieringsoplossing melden? Neem dan contact met ons op!

#1 Financiering regelen: overzicht #2 Welke financieringsoplossing past bij mij? #3 Aandachtspunten financiering