Wat gaan we bereiken?

Met de Green Deal Scholen zorgen we ervoor dat schoolbesturen en gemeenten toegerust zijn om samen de verduurzaming van schoolgebouwen aan te pakken. En dat zij daadwerkelijk in actie komen.

Wij werken aan de hand van zes resultaatslijnen:

 1. Betrokkenheid en gezamenlijke ambitie (agendering)
 2. Kennisinfrastructuur (vraagarticulatie)
 3. Gebouwinzicht (gegevens)
 4. Quick-wins
 5. Aansluiting vraag en aanbod
 6. Innovatie

Resultaatlijn 1: Betrokkenheid en gezamenlijke ambitie (agendering)

 • In 2017 geeft 90% van de schoolbesturen en gemeenten aan dat het binnenklimaat en de energiekosten van groot belang zijn voor een gezonde en betaalbare leer- en werkomgeving. Ook geven zij aan dat ze hierop maatregelen hebben getroffen in de voorgaande jaren.
 • In 2017 heeft 50% van de schoolbesturen en gemeenten (gezamenlijk) duurzaamheidsambities geformuleerd en vertaald in een Integraal Huisvestingsplan (IHP), Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) en/of uitvoeringsplan.
 • In 2017 start tenminste 30% van de schoolbesturen en gemeenten met planvorming ter verduurzaming. Zij betrekken daar medewerkers, leerlingen en ouders bij. Het programma heeft ondersteuning verleend bij het verduurzamen van 15 IHP’s. 

Lokale Green Deals: inspirerende praktijken Ambassadeurs Kwaliteitskader Huisvesting PO Duurzaamheid Kwaliteitskader Huisvesting VO Duurzaamheid EnergieEducatie 

Resultaatlijn 2: Kennisinfrastructuur (vraagarticulatie)

 • Schoolbesturen en gemeenten weten waar zij met hun vragen terecht kunnen.
 • Objectieve en betrouwbare kennis over verduurzaming van scholen is beschikbaar, vindbaar en toegankelijk. Deze kennis wordt door een onafhankelijke partij verstrekt.
 • Schoolbesturen hebben kennis van beschikbare financiering- en investeringsoplossingen.
 • Financieringsoplossingen zijn bewezen, betrouwbaar, bruikbaar en toegankelijk voor schoolbesturen en gemeenten.
 • Schoolbesturen/scholen zijn actief benaderd en in 2017 zijn 150 scholen ‘op maat’ ondersteund. 

Green Deal Helpdesk Binnenkort: vraag subsidie voor advies aan Financiering regelen: overzicht

Resultaatlijn 3: Gebouwinzicht (gegevens)

In 2017 heeft 90% van de schoolbesturen en gemeenten inzicht in:

 • de kwaliteit en kwantiteit van de bestaande gebouwvoorraad (basisgegevens als m2, bouwjaar)
 • binnenklimaat
 • energiegebruik
 • energiekosten (energiefacturen op gebouwniveau)
 • de eigen financiën (lopende kapitaallasten en exploitatiekosten). 

Resultaatlijn 4: Quick Wins

 • In 2017 zijn schoolbesturen op de hoogte van quick wins en zijn zij gestimuleerd deze toe te passen. 

Verduurzamingsmaatregelen bestaande scholen Tools voor Frisse Scholen

Resultaatlijn 5: Aansluiting van vraag en aanbod

 • Er is een betere match tussen vraag en aanbod. Scholen zijn beter in staat hun uitvraag te definiëren. En marktpartijen bieden meer vanuit de behoefte van scholen oplossingen aan (opgedane kennis/ervaringen bij projecten wordt optimaal hergebruikt).
 • Schoolbesturen zijn in staat het marktaanbod te beoordelen op kwaliteit en effectiviteit. Daarmee is onwetendheid niet langer een belemmering voor zetten van de eerste stap. 

Praktijkervaringen Meld uw praktijkervaring! Seminarreeks Verduurzaming Scholen

Resultaatlijn 6: Innovatie

 • Op basis van 10 pilots bij schoolgebouwen is per type gebouw een concept uitgewerkt en uitgevoerd. Dit betreft het energieneutraal renoveren van dit type gebouwen dat past binnen de business case op een renovatie of sloop/nieuwbouw moment
 • De koplopers onder de schoolbesturen en gemeenten zijn op de hoogte van deze mogelijkheid. En zij overwegen deze voor hun komende renovatie vanuit deze conceptuele oplossing(en). 

Scholen energieneutraal renoveren? Meld aan voor de pilot!