89 basisscholen kopen samen bijna 8.000 zonnepanelen

Op initiatief van een aantal schoolbesturen uit de werkgroep duurzaamheid van Onderwijsbureau Meppel hebben 89 scholen samen bijna 8.000 zonnepanelen aangeschaft. Naast financiële en duurzame motieven speelt de christelijke achtergrond van de meeste scholen een rol bij de beslissing om mee te doen, zegt projectleider Hotze Hofstra. "Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap zijn zij bewust bezig met zorg voor de aarde en toekomstige generaties."

De schoolbesturen hebben de panelen aangeschaft met eigen geld. Hofstra: "Als je de organisatiekosten deelt met zoveel scholen is de aanschaf van zonnepanelen een hele goede investering, zeker als je de financiële middelen toch op de plank hebt liggen. Voorwaarde is dat je het samen met andere scholen organiseert en dat een professionele partij wordt ingeschakeld die niet gebonden is aan een commerciële zonnepanelenleverancier."

De Ark in Espel
Oecemenische basisschool De Ark is één van de eerste scholen waar 64 panelen zijn geplaatst in maart 2017. Een 9 jaar oude wens van directeur Tineke Bruin ging daarmee in vervulling. De Ark is de enige school in Espel en de zonnepanelen helpen om de toekomst van de school veilig te stellen. "Mijn belang als schooldirecteur is dat we met deze school door kunnen gaan in dit dorp, maar dan moet het ook betaalbaar blijven om de school open te houden."

Vanwege duurzame en maatschappelijke redenen is Tineke Bruin een voorstander van één basisschool in elk dorp. "Ik vind het niet efficiënt dat er dorpen zijn met twee compleet ingerichte schoolgebouwen met leerkrachten, waar maar heel weinig kinderen naartoe gaan. En hoe mooi is het niet als alle kinderen uit een dorp elkaar ontmoeten in één school!"

De Ark is stevig verankerd in de samenleving in Espel. De school heeft sinds 2017 het predicaat 'excellente school'. Educatie is er gebaseerd op meervoudige intelligenties, zoals verbaal, interpersoonlijk en natuurgericht. Elke intelligentie wordt ontwikkeld vanuit daarvoor zelf ontworpen ateliers. Duurzaamheid speelt daarbij een prominente rol. Zo is in 2012 voor de intelligentie 'Natuur' door de gemeente, ouders en docenten een Natuurpad aangelegd in een bos bij de school. Ook ging De Ark als eerste aan de slag met de online lesmodule Wind voor NOP.

 • Type gebouw

  Primair Onderwijs

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  120

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Leerkrachten
  Ouders

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1956

 • Jaar van de verduurzaming

  2017

 • Aantal m2 BVO

  884

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Energie opwekken
  Gedrag aanpassen
  Slim aanbesteden
  Collectief inkopen

Collectief zonnepanelen aanbesteden

Welke maatregel heeft u getroffen?
Op initiatief van een aantal schoolbesturen is onderzocht of het haalbaar was om zonnepanelen aan te schaffen. 147 scholen, verdeeld over 7 provincies waren geïnteresseerd. 115 scholen bleken geschikt te zijn. Van die scholen hebben uiteindelijk 89 besloten om in totaal bijna 8.000 zonnepanelen aan te schaffen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Door de gezamenlijke aanbesteding zijn de organisatiekosten relatief laag. Alle deelnemende schoolbesturen hebben gebruik gemaakt van de subsidie op advies van de Green Deal Scholen. Bijna alle schoolbesturen hebben de investering in de panelen gedaan vanuit eigen middelen. Zij verrekenen de opbrengst met de energierekening. Vijf van de scholen hebben een grootverbruikersaansluiting. Voor die scholen is een SDE-subsidie aangevraagd en toegekend.

Wat zijn de effecten van de installatie van zonnepanelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De zonnepanelen zorgen voor een besparing op het energieverbruik. Dat is positief voor de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
De eerste panelen zijn in het voorjaar van 2017 geplaatst. Het is de bedoeling dat de panelen in het voorjaar van 2018 op alle scholen liggen. Ook de bijkomende werkzaamheden, zoals een monitoringsysteem en beschikbaar stellen van educatie, zullen dan zijn afgerond.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Tenten Solar
Onderwijsbureau Meppel
Zonnescholen

TOP
Zo'n project moet goed worden afgestemd op de behoeftes van de schoolbesturen. Concreet betekent dit ten eerste dat schooldirecteuren en schoolbestuurders in de dagelijkse organisatie ontzorgd moeten worden. Dat betekent dat de communicatie soepel moet verlopen, maar ook dat alle technische aspecten goed geregeld moeten zijn. Niet in de laatste plaats speelt de veiligheid een belangrijke rol: de werkzaamheden vinden immers op en bij het schoolplein plaats. Tot slot is het essentieel dat er een lespakket beschikbaar is. Dat zorgt ervoor dat de zonnepanelen worden meegenomen in de educatie. Bovendien verhoogt een lespakket het draagvlak in de schoolorganisatie.

TIP
Het is verstandig om een dergelijke aanbesteding met een groep schoolbesturen gezamenlijk te doen. Voor een enkel schoolbestuur is het niet rendabel om een Europese aanbesteding of een BTW-kwestie tot op de bodem uit te zoeken. Een collectieve aanbesteding levert daarnaast een flink inkoopvoordeel op. Naast een scherpe prijs is ook een langlopende garantie- en onderhoudsperiode bedongen.
Een andere tip is gebruik te maken van een onafhankelijke adviseur. Schoolbesturen hebben niet de expertise en de tijd om zo'n project in administratief opzicht  zelf uit te voeren. De adviseur mag dan niet gebonden zijn aan een commerciële zonnepanelenleverancier, zodat hij volledig in het belang van de scholen kan werken.

Natuurpad

Welke maatregel heeft u getroffen?
Bij basisschool De Ark is door ouders, leerkrachten en de gemeente een natuurpad aangelegd in een nabijgelegen bos. Er is onder anderen een vogelkijkplek, twee poeltjes voor waterdieren, een wilgenkamer en een insectenflat. Op het natuurpad en in de nabijgelegen tuin en kas kunnen de kinderen proeven, ruiken, voelen, kijken en genieten aan de hand van opdrachtkaarten, die door het onderwijsteam zijn ontwikkeld voor de verschillende lesgroepen.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het natuurpad is tot stand gekomen dankzij de medewerking van vele vrijwilligers.

Wat zijn de effecten van de installatie van het natuurpad op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Niet van toepassing.

Heeft u uw doel bereikt?
Het natuurpad is één van de ateliers om meervoudige intelligentie bij kinderen te ontwikkelen. Dat is een groot succes. Er zijn ideeën om rond het schoolgebouw nog meer ateliers op te zetten voor andere terreinen van intelligentie. Uitgangspunt daarbij is dat deze ateliers energieneutraal zijn en dus niet drukken op de begroting.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
NME Noordoostpolder
Staatsbosbeheer
Gemeente Noordoostpolder

TOP
Het natuurpad is met veel enthousiasme ontvangen. De school heeft er de Onderwijsprijs Flevoland 2011-2013 voor ontvangen.

TIP
Voor het opzetten van zo'n initiatief zijn veel mensen enthousiast te krijgen. Maar een natuurpad, tuintjes, etc. vergen het nodige onderhoud. Ook gaat er door vandalisme soms het één en ander verloren. Zorg ervoor dat ook voor onderhoud en reparaties altijd voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn om de voorzieningen in stand te houden.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items