De Beiaard collecteert voor duurzame robot

Met de verkoop van zelf gebakken koekjes en allerlei creatieve spelletjes in het winkelcentrum hebben leerlingen van De Beiaard in Utrecht geld ingezameld om Solly, een zon-etende robot aan te schaffen. De robot is onderdeel van een lespakket over zonne-energie en duurzaamheid. De actie illustreert hoezeer bewust omgaan met energie leeft op de school, zegt directeur Jeroen Sturkenboom. "Wij nemen allerlei maatregelen om energie te besparen. Het is leuk om samen met de kinderen zichtbaar te maken wat die maatregelen opleveren."

De Beiaard is een typische jaren zestig school, een vierkante constructie met een beneden- en een bovenverdieping. De school heeft in 2008 een flinke opknapbeurt gehad. Daarbij is het gebouw geïsoleerd, er zijn klimaatinstallaties aangebracht en er zijn nieuwe afspraken gemaakt met de energieleverancier. Daardoor was het energieverbruik vergeleken met andere scholen heel netjes. Maar er was ook ruimte voor verbetering, zoals het vervangen van de verlichting en oude koelkasten, het aanbrengen van tochtstrippen en het plaatsen van thermostaatknoppen.

Het bewustzijn rondom energieverbruik bij docenten en leerlingen is vergroot door een energiescan en gastlessen in het kader van een gemeentelijke pilot. Het resultaat is opmerkelijk: de computers  staan niet meer onnodig aan, lampen worden uit gedaan, dat de verwarming staat niet te hoog en deuren en ramen blijven in de winter gesloten. "In elke klas in de bovenbouw zijn twee leerlingen - wij noemen dat energiehelden - die opletten dat we een beetje zuinig met energie omgaan."

De wijkbewoners en lokale bedrijven worden intensief bij alle activiteiten betrokken en er wordt regelmatig een bijdrage gevraagd. Dat past bij de visie van De Beiaard om samen met de kinderen zorgzaamheid voor de medemens en de wereld uit te dragen. Veel ouders melden zich bij de school om te helpen. "Van die betrokkenheid en het enthousiasme van de ouders maken wij graag gebruik. In 2016 hebben de wijk en andere partijen geholpen om ons speelplein op te knappen. Nu gaan we onderzoeken of wij kunnen aansluiten bij buurtinitiatieven om zonnepanelen aan te schaffen."

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  225

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Leerkrachten
  Facilitair medewerker
  Locatiedirecteur
  Leerlingen
  Ouders

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1970

 • Jaar van de verduurzaming

  2016 ...

 • Aantal m2 BVO

  800

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Verlichten
  Gebouw aanpassen
  Energie opwekken
  Financiering regelen
  Gedrag aanpassen

Zon-etende robot

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij willen het lespakket Solli graag inzetten op school. Dat is een educatief pakket wat natuur- en techniekonderwijs verbindt aan het thema duurzaamheid. De maker heeft er in 2016 de innovatieprijs voor Ondernemend Nederland voor gekregen. Duurzaamheid wordt op een heel vanzelfsprekende en speelse wijze onderdeel van de lessen. En het dekt de kerndoelen. Het is leuk voor de onderbouw en uitdagend voor de bovenbouw.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Het lespakket kost € 3.500,- Dat hebben we door middel van allerlei acties in de buurt bij elkaar gekregen.

Wat zijn de effecten van het lespakket op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Er zijn naar verwachting alleen indirecte effecten. Doordat het gedrag gaat veranderen zal er bewuster met energie worden omgegaan. Dat heeft een positief effect op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Nog niet, het pakket wordt in schooljaar 2017-2018 voor het eerst gebruikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Het Solli Systeem

TIP
Kies ervoor om de wijk en de ouders te betrekken bij activiteiten. De inbreng die daaruit voortkomt schept heel veel mogelijkheden.

Quick Wins

Welke maatregel heeft u getroffen?
Er zijn allerlei maatregelen genomen waarmee het energieverbruik direct omlaag ging. De TL-buizen zijn vervangen door energiezuinige LED-verlichting, oude koelkasten zijn vervangen door nieuwe energiezuinige exemplaren en de verwarming is uitgerust met thermostaatknoppen. Ook het vervangen van de filters in de ventilatiesystemen en het aanbrengen van tochtstrippen dragen bij aan een lager energieverbruik.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De LED-verlichting kost € 10.000,-. Dat heeft de school betaald en zullen we na 6 jaar hebben terugverdiend.

Wat zijn de effecten van de Quick Wins op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is verbeterd en het energieverbruik gedaald.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Stichting Technotrend

TOP
Op school was niet voldoende kennis aanwezig om te bepalen wat goede maatregelen zijn. Daar is een externe deskundige voor nodig. Wij konden via een pilot van de gemeente  regelen dat er een energiescan werd gedaan. Die scan heeft ons niets gekost.

Gedrag beïnvloeden

Welke maatregel heeft u getroffen?
De energiebesparende maatregelen in en rond het schoolgebouw hebben pas effect als iedereen in school zich bewust is van zijn gedrag. Daarom betrekken we het team, de ouders en de leerlingen daar nadrukkelijk bij. Dat doen we onder anderen door middel van gastlessen. Ook zijn er in iedere klas van de bovenbouw twee leerlingen die opletten dat er zuinig met energie wordt omgesprongen. Zij houden in de gaten dat de computers na schooltijd worden uitgezet, lampen uit gaan, deuren niet open blijven staan en dat de verwarming niet te hoog wordt gezet.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Wat zijn de effecten van de gedragsbeïnvloeding op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het energieverbruik en de exploitatielasten dalen en het binnenklimaat verbetert.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

TOP
Het is erg leuk om kinderen een rol te geven in dergelijke projecten. Dat willen we uitbreiden. Wij zijn aan het nadenken over deelname aan Energy Challenges.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items