De Schakel wordt School vol Energie

Schoolbestuur UN1EK en de gemeente Vlaardingen gebruiken het Platform31-programma School vol  Energie. Zij transformeren basisschool De Schakel naar een modern duurzaam gezond en betaalbaar schoolgebouw, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud. Deze transformatie is volgens adviseur Jaap van der Wal van Platform31 de beste manier om de huisvesting op korte termijn een flinke impuls te geven.  "Het alternatief - nieuwbouw op NOM-niveau - kost minstens zes jaar om te realiseren en kost € 600 per vierkante meter meer. De verbouwing die wij nu voorbereiden kan in augustus 2018 zijn afgerond."

De Schakel staat vanwege het onderwijsconcept goed aangeschreven in wijk en ver daarbuiten. Dat concept koppelt diverse onderwijsthema's aan elkaar. Dat betekent dat er vaak in kleinere groepjes wordt gewerkt. Het schoolgebouw sluit daar niet op aan. Het gebouw is daarnaast erg duur in de exploitatie, want het is niet geïsoleerd, verbruikt veel energie en heeft een slecht binnenmilieu. Het schoolgebouw staat de ambities van de school dus in de weg. Ook plannen van het schoolbestuur en de gemeente om van De Schakel een Integraal Kind Centrum (IKC) te maken kunnen niet worden gerealiseerd.

Nul-op-de-meter
Het programma School vol Energie is een integrale oplossing voor oude schoolgebouwen. Door een levensduurverlengende verbouwing met innovatieve technieken zijn de gebouwen straks helemaal up-to-date en sluiten ze in ruimtelijke zin goed aan bij het onderwijs. De combinatie van geldstromen van de gemeente en het schoolbestuur, plus een gebouw dat straks geen energie meer verbruikt, zorgen samen voor een goede businesscase. "Dit traject is heel kansrijk, want je creëert voor veel minder geld een veel betere werk- en leeromgeving dan met nieuwbouw. Met meer vierkante meters, waardoor het bestuur een IKC kan creëren."

Voordat de verbouwing werkelijk van start gaat moet er nog wel het nodige gebeuren. Met name het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst tussen het schoolbestuur en het consortium verdient aandacht. In die overeenkomst wordt het traject van schetsontwerp naar definitief ontwerp beschreven. Het consortium en het schoolbestuur hebben dan nog de mogelijkheid om een 'no go' uit te spreken. Als deze concretiseringsfase eind februari is afgerond en de gemeente Vlaardingen formeel heeft ingestemd wordt de opdracht verstrekt en kunnen vergunningen worden aangevraagd. Als alles een beetje meezit kan het gemoderniseerde gebouw in schooljaar 2018-2019 worden gebruikt.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  335

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Locatiedirecteur
  Falicitair medewerkers

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1959

 • Jaar van de verduurzaming

  2018

 • Aantal m2 BVO

  1.610 (wordt 2.296)

 • Gebruikte hulpmiddelen

  Kwaliteitskader huisvesting
  PVE Frisse Scholen

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Gebouw aanpassen
  Isoleren
  Energie opwekken

Financiering

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het schoolgebouw wordt door een levensduurverlengende verbouwing (40 jaar) plus een stukje nieuwbouw gemoderniseerd en opgewaardeerd naar nul-op-de-meter.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale investering is € 4.247.000. De gemeente betaalt daarvan € 2.800.000. Het restant wordt bekostigd door middel van een lening van de BNG, die binnen 40 jaar wordt afgelost. De 40 jaar levensduurverlenging is in financiële zin verdeeld in drie tijdvakken:

 1. In de eerste 20 jaar wordt het gebouw beheerd en onderhouden door het consortium. Het gebouw kost de school vrijwel niets. De volledige MI-vergoeding voor het gebouw wordt gebruik voor het aflossen van de lening.
 2. Na 20 jaar wordt het gebouw opgeleverd met een dermate goed kwaliteitsniveau dat het nog minstens tien jaar op nul-op-de-meter niveau zal functioneren. In deze tien jaren betaalt de school alleen voor het reguliere beheer en onderhoud. Ondertussen kan men uit de MI-vergoeding sparen voor toekomstig groot onderhoud.
 3. In de tien resterende jaren zal er weer groot onderhoud plaats moeten vinden. De lening is dan afgelost, dus alle Rijksvergoedingen komen weer ten goede aan het gebouw. Of en in welke mate er groot onderhoud moet gebeuren zal in de tijdgeest van dat moment moeten worden besloten.

Wat zijn de effecten van de installatie van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het uitgangspunt is een gezond schoolgebouw met een goed binnenmilieu (Frisse Scholen Klasse B), dat geen energie verbruikt. Er zijn geen exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, nog niet. De verbouwing moet nog plaatsvinden.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Platform31
UN1EK
Gemeente Vlaardingen

TIP
Aan de financiering van elk verbouwingstraject kleven risico's, maar die zijn vooraf goed in te dekken. Wees niet extreem risicomijdend, want wie teveel last heeft van koudwatervrees komt niet verder.


Gerelateerde items