Duurzaamheid maakt deel uit van curriculum Brederoschool

De Brederoschool wilde in 2010 een slag maken met het wetenschap- & techniekonderwijs om kinderen te motiveren creatief te denken en te onderzoeken. In het curriculum is dit gekoppeld aan het thema duurzaamheid. Directeur Marike Venema: "Met ouders, leerkrachten en kinderen hebben we het meteen goed aangepakt. Er is 6 ton aan subsidies verzameld. Daarmee was het project Bredero 3D-Duurzaam geboren."

De eerste van de drie D's heeft betrekking op de bedrijfsvoering. Met subsidies van de gemeente, provincie en giften van bedrijven is de school verbouwd. Er zijn duurzame maatregelen genomen, die tevens een proeftuin zijn om te onderzoeken welke effecten deze maatregelen hebben. De tweede D gaat over de koppeling van duurzaamheid en onderwijs. Samen met het leerlingen energieteam, de Dynamo's, is besloten om te focussen op de thema's groen, energie en water.  Aan de hand van projecten in samenwerking met externe deskundigen, zoals de RUG, Hanzehogeschool, de Jonge Onderzoekers, Natuureducatiecentrum Groningen en Energy Challenges worden die thema's voor alle onderwijsgroepen op een leuke manier ingevuld.

De derde D uit 3D-Duurzaam staat voor het uitdragen dat anderen kunnen profiteren van deze duurzame initiatieven. Als Steunpunt Duurzaamheid voor de wijk won de school een wedstrijd van de provincie: de Groenste Groninger. Met de prijs - een bedrag van € 5.000 - is een wens van de leerlingen vervuld: het Gloeipunt, Bredero's groene ideeënwinkel. Dat is een winkeltje in school waar ouders en wijkbewoners duurzame artikelen kunnen kopen. Het Gloeipunt is ook het startpunt van rondleidingen langs alle duurzame voorzieningen in en rond de school. "Dat is heel leuk. Wij krijgen scholen uit het hele land, maar ook wethouders, besturen en leerkrachten die allemaal worden rondgeleid door kinderen uit groep 7 en 8. Daarna gaan ze met mij om tafel om te horen hoe je dat in een curriculum kunt vormgeven."

Op de Brederoschool zijn duurzaamheid en bewustwording al zes jaar een  belangrijk thema. "Het uitgangspunt is de onderwijskundige visie. Dat betekent kennis delen en kennis professioneel onderhouden op inhoud, ofwel leerkrachten regelmatig bijscholen in wetenschap & techniek en op de duurzaamheidsthema's. 3D-Duurzaam is volledig ingebed in de organisatie. Als er iemand vertrekt loopt het gewoon door."

Bedrijfsvoering

Welke maatregel heeft u getroffen?
In 2011-2012 is het schoolgebouw ingrijpend verbouwd. Het is goed geïsoleerd (vloer-, spouwmuur- en dakisolatie, HR++-glas), co2-gestuurd luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning, energiezuinige verlichting en solatubes (daglichtvoorziening), zonnepanelen. De maatregelen vormen samen een soort staalkaart voor verduurzamingsmaatregelen en maken deel uit van monitoring- en onderzoekstrajecten in de school.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De totale kosten bedragen ongeveer € 600.000. Die zijn door middel van subsidies en giften bijeengebracht.

Wat zijn de effecten van de installatie van diverse maatregelen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het binnenklimaat is verbeterd en het energieverbruik is gedaald. Dat heeft een positief effect op de exploitatielasten.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

TOP
Die verbouwing vond plaats toen verduurzaming actueel begon te worden. Veel bedrijven waren bereid mee te investeren om op die manier hun oplossingen onder de aandacht te brengen.

TIP
Kijk bij verduurzamingsmaatregelen niet alleen naar de economische factor. Vanuit educatief opzicht is het besef dat energiebronnen eindig zijn een beter argument om maatregelen te nemen.

Curriculum

Welke maatregel heeft u getroffen?
Duurzaamheid is als uitwerking van Wetenschap & Techniek opgenomen in het curriculum. Daardoor is het onderwerp permanent verankerd in de organisatie. Er wordt met hulp van vele externe deskundigen gewerkt aan verdere professionalisering van de leerkrachten.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De bekostiging vindt grotendeels plaats vanuit het reguliere onderwijsbudget.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
De Jonge Onderzoekers Groningen
Energy Challenges
Natuur- en Duurzaamheidseducatie Groningen

TOP
Ons initiatief is met veel enthousiasme ontvangen. We zijn ontzettend blij dat we bij de curriculumontwikkeling partners hebben gevonden in mensen van de Rijks Universiteit Groningen en de Hanzehogeschool.

TIP
Er is heel veel expertise buiten de muren van de school. Aarzel niet om daar gebruik van te maken.

Uitstraling

Welke maatregel heeft u getroffen?
Wij willen uitstralen dat anderen profijt kunnen hebben van onze duurzame ideeën en er iets van kunnen leren. Dat doen we op allerlei manieren: door excursies te geven in de school, door een duurzaam informatiepunt voor de ouders en de wijk te zijn, met informatie- en expertsessies, met onze ideeénwinkel Het Gloeipunt, door deel te nemen aan allerlei duurzame initiatieven, zoals de provinciale wedsrtijd 'de groenste groninger', de Energy Challenges, met ideeën mee te doen aan de uitvinderswedstrijd GreenTech van RTL, etc.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
De kosten worden grotendeels bekostigd uit het onderwijsbudget.

Heeft u uw doel bereikt?
Ja, het doel is bereikt, maar dat betekent niet dat wij achterover gaan leunen. Er zijn nog zoveel nieuwe dingen te ontdekken.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
De Jonge Onderzoekers Groningen
Energy Challenges
Natuur- en Duurzaamheidseducatie Groningen

TIP
Blijf doorgaan met het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe ideeën.


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items