Gebouw Barchschole wordt alsmaar beter

Het onderhoud van een deel van De Barchschole uit Barchem heeft jarenlang bijna stilgestaan vanwege twijfels over de toekomst van een vleugel van de school. Die achterstand wordt langzaam ingelopen door het huisvestingsbudget slimmer in te zetten. Schoolbestuur Stichting Poolster werkt daarvoor samen met PHB Facility. Sinds 2011 verzorgt dat bedrijf 15 jaar lang het bovenschools management voor het dagelijks beheer en onderhoud, schoonmaak en de NUTS-voorzieningen. Ronald Huiskamp, verantwoordelijk voor de gebouwen: "Ik ben best trots op Poolster. Zij willen niet meer aan huisvesting uitgeven dan dat de overheid beschikbaar stelt. Desondanks is de kwaliteit aanzienlijk verbeterd."

Bij de Barchschole - een gemiddelde school van Poolster met BSO en kinderopvang - is eerst geïnventariseerd wat het werkelijke energieverbruik was en hoe er bespaard kon worden. "Gebouwtechnisch waren er kansen genoeg. Maar je komt in een spagaat, want er was ook veel onzekerheid. De gemeente was bezig om een nieuw Integraal Huisvestings Plan te ontwikkelen voor de schoolgebouwen. Het bestuur wilde hier met de toekomstvisie op anticiperen. Zolang die plannen niet concreet zijn kijk je heel goed welke investeringen wel en niet worden gedaan."

In de jaren daarna heeft de Barchschole een nieuw onderwijsconcept geïntroduceerd. Lokalen werden samengevoegd tot drie grote units met meerdere werkplekken. Tijdens de noodzakelijke verbouwing - met een gemeentelijke bijdrage - is er voor eigen rekening meteen goed geïsoleerd, de akoestiek is verbeterd en er zijn zonnepanelen geplaatst. De school is nu een prettiger onderwijsomgeving en de energierekening is ongeveer 25% lager. "Door gebruik te maken van de kansen om dingen op een slimme manier te combineren konden we dat voor een groot deel betalen uit de reguliere vergoedingen en opgebouwde reserves."

De toekomst van de Barchschole is nu - enkele jaren later - helder. Barchem krijgt nieuwbouwwoningen en het onderwijsconcept wordt goed ontvangen door de ouders. Dat levert extra leerlingen op. De gemeente heeft vergevorderde plannen om de oude vleugel van de school te slopen en een ander deel te revitaliseren. Poolster betaalt een deel van die revitalisering. Na de verbouwing past het gebouw qua ruimte veel beter bij het aantal leerlingen. Zo'n stabiel vooruitzicht geeft ook vertrouwen om extra te investeren in andere energiebesparende maatregelen, zoals een nieuwe HR-ketel.

 • Type gebouw

  PO

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  159

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Facilitair medewerkers
  Locatiedirecteur

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1972

 • Jaar van de verduurzaming

  2012 - ...

 • Aantal m2 BVO

  1.245 m2

 • Positief betrokken marktpartijen
 • Type maatregelen

  Isoleren
  Collectief inkopen
  Energie opwekken
  Gedrag aanpassen
  Slim aanbesteden

Slim aanbesteden

Welke maatregel heeft u getroffen?
Stichting Poolster heeft het bovenschools management betreffende de onderwijshuisvesting voor een periode van 15 jaar uitbesteed. Het uitgangspunt is dat aan de gebouwen niet meer mag worden uitgegeven dan de MI-vergoeding. Het contract bestaat vooral uit 'zachte' afspraken. Er is een voortdurende wisselwerking tussen het schoolbestuur en de contractpartner. De schoolgebouwen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden.

De achterliggende gedachte is dat er door een professionele aansturing efficiënter kan worden gewerkt. Kennis van facilitair medewerkers van de scholen wordt omarmd. Deze medewerkers blijven een belangrijke rol spelen; ze worden alleen door iemand anders en op een andere manier aangestuurd.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Er zijn geen eenmalige kosten. Er wordt gewerkt met de gebundelde MI-vergoedingen van de schoolgebouwen, waarbij ernaar wordt gestreefd om alle gebouwgerelateerde kosten daarvan te betalen. Jaarlijks wordt op basis van inspecties gezamenlijk besloten welke werkzaamheden op welke scholen worden uitgevoerd. Waar mogelijk worden deze gecombineerd met energiebesparende maatregelen. Dat is kostentechnisch aantrekkelijk.

Wat zijn de effecten van dit contract op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Overall zegt Stichting Poolster aan huisvesting 15-20%  minder geld kwijt te zijn dan voorheen.

In het geval van De Barchschole zijn leerlingen en leerkrachten positief over de leeromgeving, met name over de akoestiek. Isolatie, zonnepanelen en sturen op gedrag leiden tot een besparing op de energiekosten van circa 25%.

Heeft u uw doel bereikt?
Voorlopig wel, bovenschools management van onderwijshuisvesting is een doorlopend proces.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
PHB Facility


Gerelateerde items