Stedelijk Gymnasium Nijmegen investeert in verlenging levensduur

Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen (SGN) wil de levensduur van het gebouw met 25 jaar verlengen. Na gebruikersenquêtes en functioneel, technisch en financieel onderzoek is een plan bedacht om het gebouw in 2018 met een investering van € 1,2 miljoen beter geschikt te maken voor modern onderwijs.

Het SGN bestaat uit drie vleugels. Het oudste deel dateert uit 1886 en de twee andere delen zijn ruim vijftig jaar oud. Eind jaren negentig is het complex - een voormalige ambachtsschool - geschikt gemaakt voor onderwijs aan de leerlingen van het Stedelijk Gym. Desondanks is er al vanaf de opening van de school een tekort aan pauze- en werkruimte voor de leerlingen. Ook zijn er klachten over het binnenklimaat in een aantal ruimten. Met name de temperatuur is slecht te regelen.

Het SGN heeft sinds 2012 het predikaat 'excellente school'. Het aantal leerlingen blijft ondanks leerlingenkrimp in de regio onveranderd hoog. Er is zelfs behoefte aan meer leslokalen. De schoolleiding wil het gebouw voor de komende decennia graag behouden voor het gymnasium. Daarom is op basis van uitgebreid onderzoek een plan bedacht om door middel van functionele aanpassingen en levensduurverlengende maatregelen het capaciteitsprobleem en het binnenklimaat te verbeteren. Ook een iets lager energieverbruik is mogelijk.

Financiering

De onderwijshuisvesting in Nijmegen is sinds 2008 doorgedecentraliseerd. Dat betekent dat schoolbestuur Alliantie VO economisch eigenaar is van de gebouwen. De gemeente speelt bij dit soort verbouwingen dus geen rol. Alliantie VO heeft een interne huisvestingsverordening vastgesteld, waarin geregeld wordt hoe scholen aanvragen kunnen doen voor aanpassingen aan hun gebouw en de kwaliteitscriteria die worden gehanteerd.

In de praktijk betekent dit dat scholen voor levensduurverlenging, verduurzamingsmaatregelen en verbetering van het binnenklimaat in hun gebouw bij het bestuur een vergoeding kunnen aanvragen.  Daarbij wordt uitgegaan van Total Cost of Ownership: van de scholen wordt een bijdrage gevraagd op basis van de opgebouwde reserves voor het Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) of op basis van toekomstige verlaging van de exploitatielasten door energiebesparende maatregelen.

Het SGN heeft van Alliantie VO ruim 8 ton voor de verbouwing gekregen. De school investeert zelf € 138.000,--. De terugverdientijd van de verbouwing is 2,5 jaar.

 • Type gebouw

  Voortgezet onderwijs

 • Oorspronkelijk bouwjaar betrokken gebouwen

  1886 en 1968

 • Aantal m2 BVO

  10.700 m2

 • Aantal leerlingen dat van de verduurzaming profiteert

  1.358

 • Actief betrokken

  Schoolbestuur
  Rector
  Hoofd facilitaire zaken

 • Jaar van de verduurzaming

  2018

 • Type maatregelen

  Aanpassing E- en W-installaties
  LED-verlichting
  Ventilatiesysteem
  Functionele gebouwaanpassingen

Energieprestatie

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het Stedelijk Gymnasium Nijmegen gaat op basis van onderzoek de bestaande E- en W-installaties inclusief de regelingen aanpassen. Waar nodig worden bouwkundige maatregelen genomen om de functionaliteit van het gebouw weer op het vereiste niveau te brengen. Tevens wordt LED-verlichting toegepast. De school maakt al gebruik van energiemonitoring bij Energy Alert om de energiekosten verder te verlagen. Onderzocht wordt nog op welke termijn stadswarmte qua exploitatie een goed alternatief zal worden voor de huidige HR- en VR-ketels.

Welke eenmalige kosten gingen hiermee gepaard en hoe heeft u deze gefinancierd?
Vanuit de opgebouwde MOP-voorziening wordt een bedrag van € 19.132 (excl. BTW) beschikbaar gesteld. Uit het eigen vermogen van de school wordt een bedrag van € 119.196 (excl. BTW) toegevoegd. Het bestuur als economisch eigenaar (onderwijshuisvesting VO is doorgedecentraliseerd) draagt € 805.599 (excl. BTW) bij aan de investeringslast.
Omdat het gaat om levensduurverlenging van een oud gebouw als alternatief voor nieuwbouw moet de investeringslast in relatie worden gebracht met de investeringslast voor nieuwbouw. In die zin betreft het een terugverdientijd van slechts 2,5 jaar.

Wat zijn de effecten van de levensduurverlengende verbouwing op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
Het energieverbruik gaat iets omlaag door betere inregelmogelijkheden en door toepassing van LED-verlichting. Bij een eerdere transformatie in 1998 is het gebouw al goed geïsoleerd en zijn er volop zonnepanelen geplaatst. De verwachting is dat energielabel B gehaald kan worden.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, de maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
VKJ Consultancy
Bongers-Janssen
Ed Peters Advies

Luchtkwaliteit

Welke maatregel heeft u getroffen?
Het ventilatievoud (getal dat aangeeft hoe vaak de lucht in een ruimte per uur wordt ververst) wordt aangepast, zodat voldaan kan worden aan minimaal het niveau Frisse Scholen klasse C in het hele gebouw. Voor enkele grotere verblijfsruimten met wisselende bezetting wordt een automatische regeling op basis van CO2 toegepast. Tevens worden meer referentievoelers geplaatst, zodat het Priva-regelsysteem beter tot zijn recht komt.

Wat zijn de effecten van de gewijzigde instellingen op het binnenklimaat, het energieverbruik en de exploitatielasten?
De installatie zal zorgen voor een betere luchtkwaliteit en beide gebouwdelen. De jaarlijkse elektriciteitskosten nemen door deze maatregelen iets toe (naar verwachting € 3.000,-- op jaarbasis). Daarnaast worden medewerkers beter geïnstrueerd over het gebruik van de buitenzonwering.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, de maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
Bongers-Janssen

Functionele aanpassingen

Welke maatregel heeft u getroffen?
Na de ingebruikname van het gebouw in 1998 is het leerlingenaantal met 30% gegroeid. Daardoor kwam de functionaliteit onder druk te staan, mede vanwege een tekort aan overblijf-/werkruimten voor de leerlingen. Door creatief gebruik te maken van de hoogte in het oudere bouwdeel en herschikking en functiewijzigingen van een aantal leslokalen kan én extra overblijf-/werkruimte voor bovenbouwleerlingen worden gerealiseerd en voldoende les- en instructieruimte behoeden blijven.

Heeft u uw doel bereikt?
Nee, de maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.

Welke partijen hebben een positieve bijdrage geleverd aan dit resultaat?
VKJ Consultancy
Zenber Architecten


Impressie praktijkervaring

Gerelateerde items